Právne oznámenie

www.citapreviadirecta.com

Majiteľ web stránky Doménu www.citapreviadirecta.com vlastní SOFTECA INTERNET, S.L.U s DIČ B-09415316, s registrovaným sídlom na Avenida del Cid, 8 – 4º 09005 BURGOS. Zapísaná v obchodnom registri Burgos, zväzok 486, hárok 138, oddiel GE, vložka BU-9352, zápis 1.

Používanie web stránky Prístup a používanie web stránky určuje portálu Užívateľské podmienky a predpokladá plné a bezvýhradné prijatie každého článku zahrnutého v tomto právnom oznámení.

Užívateľ súhlasí so správnym používaním Portálu v súlade so Zákonom 34/2002 zo dňa 11.7. o službách informačnej spoločnosti v Španielsku (LSSICE) a súčasného právneho oznámenia, a bude zodpovedný za akékoľvek škody, ktoré vzniknú z dôvodu porušenia tejto povinnosti.

Je vyslovene zakázané používať Portál so zlými úmyslami, alebo využívanie týchto služieb a obsahu spôsobom, ktorý je v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj jeho nezákonné využitie, využitie v rozpore s dobrou vierou a aktivitami verejného poriadku.

Obsah webu a prepojenia Obsah tohto webu je určený pre on-line manažment schôdzok medzi spoločnosťou a užívateľom.

SOFTECA INTERNET, S.L.U. nie je zodpovedná za zneužívanie obsahu stránky, pričom jediný zodpovedný je užívateľ, ktorý k obsahu stránky pristupuje alebo ho využíva.

Duševné vlastníctvo web stránky Všetky práva duševného vlastníctva obsahu web stránky, jej grafický dizajn a zdrojový kód, sú vo výlučnom vlastníctve spoločnosti SOFTECA INTERNET, S.L.U., zodpovedajúcej jej výlučnému právu na využitie, bez možnosti vyvodenia , že prístup na portál prisudzuje akékoľvek práva nad nimi.

Kopírovanie, distribúcia a verejná komunikácia sú zakázané v celom rozsahu, aj v častiach, bez výslovného povolenia spoločnosti SOFTECA INTERNET, SLU. Rovnako všetky obchodné mená, ochranné známky alebo akékoľvek charakteristické znaky obsiahnuté na tomto webe sú chránené zákonom.

Aktualizácie a úprava web stránky SOFTECA INTERNET, S.L.U. si vyhradzuje právo na aktualizáciu, úpravu alebo odstránenie informácií z web stránky, rovnako ako pri usporiadaní a nastaveniach, kedykoľvek, bez akéhokoľvek upozornenia a nenesie za to žiadnu zodpovednosť.

Údaje o technických aspektoch SOFTECA INTERNET, S.L.U. nenesie žiadnu zodpovednosť odvodenú od technických problémov alebo zlyhania hardware-u, ktoré sa stali počas pripojenia na internet, rovnako ako za žiadnu škodu spôsobenú treťou stranou z dôvodu nelegálnych útokov mimo kontroly SOFTECA INTERNET, S.L.U.

Rovnako sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť užívateľovi z dôvodu pochybenia, poruchy alebo vynechania informácií poskytovaných z vonkajších zdrojov, s výnimkou akýchkoľvek činností vyplývajúcich z uplatňovania právnych podmienok, ktorým podlieha v prísnom výkone svojich právomocí.

Osobitné podmienky Využitie určitých Služieb a Obsahu poskytovaných spoločnosťou SOFTECA INTERNET, S.L.U pomocou web stránky môže podliehať vlastným Osobitným podmienkam, ktoré môžu dopĺňať a/alebo modifikovať súčasné Právne upozornenie. Preto predtým, než Užívateľ začne takéto služby využívať, musí si pozorne prečítať príslušné Osobitné podmienky.

Stanovujú nasledovné

Webový užívateľ si môže dohodnúť schôdzku zdarma so spoločnosťou, ktorá poskytuje službu citapreviadirecta.

Schôdzku bude môcť upraviť alebo zrušiť a po 5 falošných schôdzkach bude platformou zablokovaný a nebude môcť ďalej organizovať schôdzky s rovnakou email adresou.

Spoločnosti predplatené na službu citapreviadirecta podpíšu osobitnú zmluvu s doložkami, ktoré sa nespomínajú v tomto dokumente.

Požiadavka užívateľov predstavuje osobitné podmienky, ku ktorým sú súčasné „Všeobecné podmienky pre predplatenie“ pripojené, aby si ich mohol prečítať, (prípadne) vytlačiť, uložiť a prijať ich, pričom odberateľ si produkt nebude môcť zakúpiť, pokiaľ podmienky neprijal. Zákazník bude môcť tieto podmienky nájsť vždy na viditeľnom a dostupnom mieste na web stránke.

Preto súčasné podmienky, spolu s konkrétnou žiadosťou o schôdzku, vytvorenou na stránke, sú formalizáciou služby. Preto užívateľ musí

  1. Prečítať si, porozumieť a prijať súčasné Všeobecné podmienky pre schválenie.
  2. Byť v zákonnom veku, plne schopný uzatvárať zmluvy.

Zmeny Všeobecných podmienok

Všeobecné podmienky boli vytvorené podľa platných právnych predpisov. SOFTECA INTERNET, S.L.U. si vyhradzuje právo meniť tieto Podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia odberateľovi, ktorý je v každom prípade výlučne zodpovedný za ich predchádzajúce revidovanie ako základný predpoklad pri kúpe akéhokoľvek produktu cez web stránku. V každom prípade, podmienky, ktoré boli zobrazené na web stránke v čase zakúpenia tovaru, budú považované za platné a vymáhateľné.

Poznámky o produkte Opisy služieb zobrazené na webovej stránke sú založené na informáciách získaných od spoločností predplatených na citapreviadirecta.com

Dostupnosť služby V prípade, že službou vyžiadaná schôdzka nebude dostupná pred dátumom jej uskutočnenia, užívateľ bude upozornený cez e-mail alebo cez telefón.

Cookies SOFTECA INTERNET, S.L.U. používa “cookies” za jediným účelom a to je poskytovanie personalizovaných služieb, aby surfovanie bolo jednoduchšie a lepšie vyhovovalo užívateľským preferenciám. “Cookie” je malý textový súbor, ktorý web server uloží na pevný disk počítača. “Cookies” samé o sebe nedokážu identifikovať osobu, pretože sa nevzťahujú na osobné údaje a nemôžu byť spustené ako kód alebo obsahovať vírus. Ak si budete želať , tak si nastavíte Váš prehliadač, aby Vám na obrazovke zobrazoval upozornenia, kedy sú cookies prijaté a zabránil uloženiu cookies na pevnom disku. Prosím, skontrolujte dokumenty prehliadača pre viac informácií.

Zásady ochrany osobných údajov

Údaje o užívateľoch prijaté majiteľom portálu sa spracúvajú v maximálnej dôvernosti.

Majiteľ zaviedol opatrenia a úrovne zabezpečenia ochrany osobných údajov vyžadované Ústavným zákonom 15/1999 zo dňa 13.12. o Ochrane osobných údajov a jeho usmerneniach pre rozvoj.

Pri poskytnutí časti svojich osobných údajov pre získanie prístupu k niektorým službám poskytovaných cez web stránku. Podľa Ústavného zákona 15/1999 zo dňa 13.12. o Ochrane osobných údajov, Vám oznamujeme, že Vaše údaje budú zahrnuté a uchované v súbore vo vlastníctve SOFTECA INTERNET, S.L.U., za účelom poskytnutia a ponúknutia služieb. Vyššie uvedený súbor bude registrovaný vo Všeobecnom registri Agentúry pre ochranu osobných údajov, na ktorý sa užívateľ môže obrátiť za účelom overenia ich situácie.

Strana zodpovedná za súbory sa zaväzuje dodržiavať povinnosť mlčanlivosti ohľadom údajov obsiahnutých v súbore. Okrem toho, užívateľ je informovaný o svojom oprávnení využiť jeho práva na prístup, opravu, zrušenie, a ak je to potrebné na nesúhlas, podľa toho, ako je definované Zákonom o ochrane osobných údajov. Ak chcete tieto práva využívať, musíte zaslať písomnú a podpísanú žiadosť a  priložiť fotokópiu identifikačného dokladu (v prípade, že žiadate vykonávanie práva pre tretiu stranu, musíte vyplniť oprávnenie pre tretiu strany a takisto priložiť fotokópiu identifikačného dokladu) adresovanú na SOFTECA INTERNET, S.L.U. Avenida del Cid, 8 – 4º 09005 BURGOS (Španielsko) alebo na emailovú adresu lopd@citapreviadirecta.com.

Získané informácie sú ďalej poskytnuté výlučne spoločnosti poskytujúcej službu, kde si užívateľ dohodol schôdzku, znemožňujúc tak prístup ostatným spoločnostiam prijatím potrebných opatrení, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu.