Política privacitat

www.citapreviadirecta.com

La informació que fa referència als usuaris rebuda pel titular del portal és tractada amb la màxima confidencialitat.

El titular ha adoptat les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits per la normativa vigent de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desplegament.

Per accedir a alguns dels serveis que ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la legislació relativa a Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del present formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i s'inclouran en un fitxer titularitat de SOFTECA INTERNET, SL, amb la finalitat de prestar i oferir els nostres serveis. El citat fitxer figura inscrit al Registre General de l'Agència de Protecció de Dades, al qual pot accedir l'usuari per comprovar la situació d'aquestes.

El responsable del fitxer es compromet a complir amb l'obligació de secret respecte les dades incloses en el fitxer. Així mateix, s'informa l'usuari de la seva facultat d'exercir en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació, i si s'escau, oposició d'acord amb el que estableix la LOPD i altra normativa. Aquests drets podran ser exercitats per l'usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, amb fotocòpia del DNI adjunta, (en cas de sol·licitar l'exercici d'un dret per compte d'un tercer, haurà de complimentar una autorització per part del tercer, adjuntant de la mateixa manera la fotocòpia del DNI) adreçada a SOFTECA INTERNET, SL Avinguda del Cid, 8 - 4t Burgos o a l'adreça de correu electrònic lopd@citapreviadirecta.com

La finalitat d'aquest fitxer és facilitar la tramitació de la cita prèvia, en el cas que ens hagi autoritzat expressament en la casella corresponent, també a enviar avisos sobre la cita o informacions sobre la modificació o cancel·lació de la cita i serveis que poden resultar del seu interès, per la qual cosa s'ha de comunicar les seves dades de nom, mòbil, correu electrònic i motiu de la cita a l'empresa on hagi realitzat la cita.